Połączenie Spółek

Ogłoszenie o planowanym połączeniu spółek

W dniu 31 sierpnia 2023 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

  • ALTASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, ul Józefa Pukowca 15 [dalej jako: Spółka Przejmująca]

oraz

  • ALTASOFT AL BOJDAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Katowicach, ul. Józefa Pukowca 15 [dalej jako: Spółka Przejmowana]

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej [dalej jako: Połączenie]. W efekcie Połączenia Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

W związku z powyższym  Zarząd Spółki Przejmującej i Wspólnicy Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, udostępniają niniejszym przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod poniższym adresem:

Plan połączenia AltaSoft Sp. z o.o. z AltaSoft AL Bojdak Sp.j.

W imieniu Spółki Przejmującej:
Lucjan Bojdak – Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:
Aleksandra Bojdak – Wspólnik Spółki uprawniony do samodzielnej reprezentacji