Regulamin serwisu altasoft.pl

I.  DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy rozumieć je w następujący sposób:

 1. Serwis altasoft.pl – dalej nazywany w skrócie Serwisem – internetowy serwis informacyjny skierowany do każdego użytkownika Internetu zainteresowanego zapoznaniem się z ofertą Usługodawcy.
 2. Administrator/Usługodawca – prawny właściciel Serwisu tj. AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000558517, posiadająca NIP: 6342839789, REGON:  361525651
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.
 4. Materiały – filmy, zdjęcia, pliki audiowizualne i audialne oraz teksty umieszczane przez Usługodawcę w Serwisie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis ma charakter informacyjno-marketingowy, przeznaczony jest dla każdego odbiorcy zainteresowanego zapoznaniem się lub skorzystaniem z ofertą usług realizowanych przez Usługodawcę.
 2. Prawa autorskie do Materiałów zawartych w niniejszym Serwisie przysługują niepodzielnie Usługodawcy. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i innego rodzaju wykorzystywanie Materiałów może odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.
 3. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i właściwych przepisów prawa wspólnotowego i międzynarodowego. Jakiekolwiek wykorzystanie przedmiotowych znaków towarowych bez uprzedniej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Usługodawca nie odpowiada za zawartość i bezpieczeństwo korzystania z innych stron internetowych i nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących dokładności lub aktualności informacji zamieszczonych na innych stronach internetowych, za wyjątkiem stron prowadzonych lub administrowanych przez Usługodawcę. Linki te nie stanowią też żadnego rodzaju wsparcia ani poparcia dla treści innych stron internetowych lub działalności podmiotów je prowadzących.

III.  WARUNKI KORZYSTANIA z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Jedynym kosztem jaki Użytkownik ponosi w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, jest koszt internetowego połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzysta Użytkownik przy połączeniu z Internetem.
 2. Korzystanie z Serwisu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Usługodawcę podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 3. Użytkownicy zobowiązani są:
  • nie podejmować żadnych działań, które spowodują albo mogą spowodować nieuzasadnienie albo nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury służącej do obsługi Serwisu,
  • nie utrudniać ani nie próbować utrudniać właściwego funkcjonowania Serwisu ani jakichkolwiek działań prowadzonych w ramach Serwisu,
  • nie omijać jakichkolwiek środków, wykorzystywanych do zabezpieczania Serwisu.
 4. Użytkownicy zobowiązani są nie udostępniać w Serwisie, nie przesyłać, w tym pocztą lub mailem lub w inny sposób, treści:
  • niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste, prywatność lub jakiekolwiek inne dobra innych osób, lub w inny sposób niedopuszczalnych bądź bezprawnych,
  • wobec których Użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego,
  • o których Użytkownik wie, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
 5. W przypadku Użytkowników korzystających z możliwości rejestracji na konferencje organizowane lub obsługiwane prze Usługodawcę, Użytkowników tych obowiązuje regulamin publikowany na stronie danej Konferencji, zaznajomienie z którym i którego akceptacja jest wymagana do skutecznej realizacji rejestracji na daną Konferencję.
 6. Użytkownik aby korzystać z Serwisu powinien dysponować dostępem do Internetu i sprzętem komputerowym i/lub urządzeniem mobilnym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  • połączenie z siecią Internet – w razie potrzeby o przepustowości umożliwiającej płynne odtwarzanie video – w przypadku jakości FHD to co najmniej 10 Mb/s,
  • najnowsza przewidziana dla danego systemu operacyjnego wersja przeglądarki internetowej Chrome, Firefox, Safari, Edge umożliwiająca odtwarzanie filmów wideo,
  • przeglądarka powinna obsługiwać Java Script i standard HTML5 oraz powinna mieć włączoną obsługę plików cookies i Java Script.
 7. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu i określonych w nim warunków świadczenia usług.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • korzystanie z Serwisu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisami obowiązującego prawa,
  • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy.
 9. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem (np. narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing, zagrożenia związane z piractwem). Usługodawca podejmuje środki zmierzające do zminimalizowanie tego ryzyka, w szczególności zabezpieczenia serwerów i strony Serwisu. Całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa nie jest jednak możliwe.

IV.  ZOBOWIĄZANIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Informacje i opinie zamieszczone w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są oni inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, przy czym Usługodawca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 5. Usługodawca nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, za wyjątkiem stron prowadzonych lub administrowanych przez Usługodawcę .

V.  DANE OSOBOWE, PLIKI COOKIES

 1. Na stronie Serwisu: https://altasoft.pl/p_private_policy/ udostępniono informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 2. Szczegółowe informacje o plikach cookies przedstawia Polityka Cookies zamieszczona na stronie: https://altasoft.pl/p_cookie_policy/.

VI.  REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Serwisu mogą być składane przez Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: altasoft@altasoft.pl lub w formie pisemnej – listem poleconym przesłanym na adres siedziby Usługodawcy: ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice z dopiskiem „reklamacja-altasoft.pl”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby wnoszącej reklamację, zwięzły opis przedmiotu sprawy (reklamacji) oraz informację jak należy skontaktować się z Użytkownikiem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony w taki sam sposób, w jaki zgłosił on reklamację, chyba że wskazał inną drogę kontaktu, w terminie czternastu (14) dni od daty złożenia reklamacji.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika w przedmiocie reklamacji, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłaszanie przez Użytkowników zapytań, a także uwag i sugestii dotyczących Serwisu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: altasoft@altasoft.pl. Zgłoszenie powinno wskazywać problem lub Materiał, którego dotyczy. Prawidłowo złożone zgłoszenia będą rozpatrywane odpowiednio przez Usługodawcę niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od daty ich zgłoszenia.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w zakresie w jakim jest to zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ważnej przyczyny. Usługodawca nie ma obowiązku uzgadniania z Użytkownikami zakresu oraz treści dokonywanych w Regulaminie zmian. w przypadku jakichkolwiek zmian Regulaminu, Usługodawca zobowiązuje się do zamieszczenia czytelnej i łatwo dostępnej informacji o tym w Serwisie. Każdego Użytkownika obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej odpowiednio na dzień korzystania z Serwisu.
 3. W sprawach nieunormowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na stronie: https://altasoft/pl/regulamin-serwisu.
 5. Administrator umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.01.2024.